Hällristning L1969:3588 i Hogdal 🇬🇧
Foto av Hällristning L1969:3588 i Hogdal
Foto av Hällristning L1969:3588 i Hogdal
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"1) Hällristning, 4x4 m (NÖ-SV), bestående av 2 skepp, 13människofigurer, varav en med 1 spjut i handen, 18 djur, 23älvkvarnar samt några otydliga figurer.Skeppen är 38-77 cm l. Det större skeppet är djupt hugget medfönster, det mindre är enkellinjigt och i rät vinkel med samtovanför det stora skeppet.Människofigurerna är 20-77 cm. Den största har ett 55 cm l spjutmed mycket vacker spets. På båda sidor om bålen är två rakastreck.Älvkvarnarna är 2.5-5.5 cm diam och 0.2-1.2 cm dj.3.3 m SSÖ om nr 1, på samma hylla och omedelbart intill kanten,är2) Älvkvarnsförekomst, 0.55x0.16 m (N-S), bestående av 8älvkvarnar. Dessa är 2.5-4 cm diam och 0.2-0.4 cm dj. Sex avälvkvarnarna är i grupp med tre i varje rad.Huggningen delvis grund men dock tydlig. Inga överhuggningar.Ristningen belägna på 10-15 graders SV-sluttande delvis svårtvittrad häll ovan ett brant stup.Foto över nr 1 i inventeringshandlingarna. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Hogdal socken i Strömstad kommun (Västra Götalands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Bergsluttning ner mot åkermark."
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"7 m ÖNÖ om åkerkant mätt från en punkt 40 m NNV om skogsudde iåkerkant, samt ovanför ett ca 2.5 m h stup."
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.060397
Longitud: 11.201949
Lämnings-ID: L1969:3588
Riksantikvarieämbetets ID: Hogdal 223:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Strömstad
Socken: Hogdal
Riksantikvarieämbetets information: https://pub.raa.se/visa/objekt/lamning/6944b08b-f768-4d89-95c6-e100f5fbb26a