Hällristning L1969:3521 i Hogdal
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristning, 8,7x4 m (NÖ-SV), bestående av 30 skepp, 31människofigurer, 2 djurfigurer, 6 fotsulor, 2 ringfigurer, 9fragment, och 33 älvkvarnar.Skeppen är 26-121 cm l, varav tolv med helt uthugget skrov. Tolvär av enkellinjetyp,varav åtta med bemanningsstreck och två medspantstreck.Människofigurerna är 10-60 cm l. Tre av dem står i skepp, en ärspjutbärare, en är behornad och två är voltigörer.Djurfigurerna är 25-34 cm l.Fotsulorna är 20-25 cm l, helt uthuggna, varav en har tår och tvåär parställda.Ringfigurerna är 33 respektive 62 cm diam. De består av tvårespektive fyra ringar med "ekrar".Fragmenten är 10-24 cm l.Älvkvarnarna är 4-6 cm diam och 0.5-1 cm dj.Ristningen är belägen på 5-10 graders SÖ-sluttande skrovlig ochdelvis vittrad häll.Skiss och foto i inventeringshandlingarna. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Hogdal socken i Strömstad kommun (Västra Götalands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Nedsluttning av bergsparti. Skogsmark (blandskog)."
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"4 m NV om dike om en punkt 35 m SV om åkerhörn, 45 m NÖ om mindreudde ut i åker och 7 m NV om åkerkant."
Vill du se flera runstenar i Hogdal socken eller Strömstad kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.013271
Longitud: 11.184173
Lämnings-ID: L1969:3521
Riksantikvarieämbetets ID: Hogdal 211:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Strömstad
Socken: Hogdal
Riksantikvarieämbetets information: » L1969:3521