Hällristning L1969:3320 i Hogdal 🇬🇧
Foto av Hällristning L1969:3320 i Hogdal
Foto av Hällristning L1969:3320 i Hogdal
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"1) Område med hällristningsliknande vittringsgropar, 1.7x0.9 m(VNV-ÖSÖ). tidigare beskrivet som hällristning bestående av 1skepp, 1 skerppsstäv(?), 1 djur och 14 älvkvarnar.30 m SV om nr 1 är2) Hällristning, 4x1.8 m (NÖ-SV), bestående av 19människofigurer, 3 flätverk, 1 fragment, och 3 älvkvarnar.Människofigurerna är 25-65 cm l, varav åtta ingår i två avflätverken. Två av människofigurerna är sammanbundna med enlinje.Flätverken är 66-125x52-60 cm.Fragmenten är 26 cm l.Älvkvarnarna är 2-5 cm diam och 0.5 cm dj.Ristningen belägen på SÖ-sluttande häll, som vid upptäckten varövertäckt av jord.6 m SSV om nr 2 är3) Hällristning, 1.6x0.3 m (NV-SÖ), bestående av 1 obestämbarfigur och 2 älvkvarnar.Den obestämbara figuren är 21x10cm.Älvkvarnarna är 4-5 cm diam och 0.5 cm dj.Ristningen är belägen på en SÖ-sluttande häll.Skiss och foto i inventeringshandlingarna. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Hogdal socken i Strömstad kommun (Västra Götalands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Skogsmark (barrskog)."
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"9 m NNV om åkerkant och 4 m SÖ om stengärdesgård (NÖ-SV)."
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.023177
Longitud: 11.184761
Lämnings-ID: L1969:3320
Riksantikvarieämbetets ID: Hogdal 233:2
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Strömstad
Socken: Hogdal
Riksantikvarieämbetets information: https://pub.raa.se/visa/objekt/lamning/a5d19606-4a06-4923-be44-033b7988bdab