Hällristning L1969:3260 i Hogdal 🇬🇧
Foto av Hällristning L1969:3260 i Hogdal
Foto av Hällristning L1969:3260 i Hogdal
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristning, 8x8 m (NV-SÖ), bestående av 59 skepp, 32människofigurer, 26 djur, 4 rektangulära figurer, 1 ringfigur, 1vagn, 1 hand, 1 slinga med många vindlingar, 1 krumelur och ca150 älvkvarnar.Skeppen är 20-109 cm l, enkel- och dubbeldäckade samt heltuthuggna. Flera är bemannade av människofigurer. Över ett heltuthugget skepp är en ormslinga med förbindelse i skeppets föroch akter. Människofigurerna är 11-93 cm l, i några fallförsedda med en kula förbunden med en linje. Den störstamänniskofiguren är konturhuggen med kraftiga vader samt har ettlöst ben omedelbart bakom.Djurfigurerna är 15-40 cm l. Fyra är parvis motställda. Detstörsta har ryttare samt "tömmar" och ett mindre djur ståendemellan benen.Två av de de rektangulära figurerna är 40-48 cm l. Rester avytterligare två finns.Handen är 13 cm l.Ringfiguren är 8 cm diam.Slingan med de många vindlingarna är 23 cm diam.Krumeluren är 21 cm st.Vagnen är 38 cm l och 2-spänd.Älvkvarnarna, av vilka en är oval, är 2-9.5 cm och 0.1-1.5 cm dj.De ligger spridda samt i rader och grupper.Ungefär 3 m uppifrån är ett par överhuggningar av skepp. I övredelen av ristningshällen är ett avflagat parti , ca 3x3 m st,troligen avflagat genom eldpåverkan.Ristningen belägen på 3-80 graders SÖ sluttande delvis svårtvittrad häll. På den vittrade delen finns på de få rena ytornaett flertal huggningar som ger belägg för att hela ytan varitristad.Ristningen imålad den 25-27/7 1975.Foton i inventeringshandlingarna. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Hogdal socken i Strömstad kommun (Västra Götalands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Tomtmark (gårdsplan intill trädgård)."
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"SÖ långsidan och 5 m från S hörnet av mangårdshus."
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.056356
Longitud: 11.210537
Lämnings-ID: L1969:3260
Riksantikvarieämbetets ID: Hogdal 210:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Strömstad
Socken: Hogdal
Riksantikvarieämbetets information: https://pub.raa.se/visa/objekt/lamning/86dbb019-19f7-4121-99b8-b1faf75791a3