Hällristning L1969:3102 i Hogdal 🇬🇧
Foto av Hällristning L1969:3102 i Hogdal
Foto av Hällristning L1969:3102 i Hogdal
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"1) Hällristning, 3.5x1.3 m (ÖNÖ-VSV), bestående av 2 skepp, 2människofigurer, och 10 älvkvarnar.Skeppen är 38 respektive 147 cm l, enkellinjiga medbemanningsstreck.Människofigurerna är 23 respektive 27 cm l, delvis bortvittrade(endast benparen återstår).Älvkvarnarna är 4-6 cm diam och 0.5-1 cm dj.Ristningen är belägen på V-sluttning av häll med stenmur.10 m SV om nr 1 är2) Älvkvarnsförekomst, 0.8x04 m (NNV-SSÖ), bestående av 6älvkvarnar. Dessa är 4 cm diam och 0.5 cm dj. Inom ytan finnsäven vittringsgropar.Belägen på NV-sluttande häll.1.9 m ÖSÖ om nr 2 är3 ) Älvkvarnsförekomst, 0.2x0.1 m (N-S), bestående av 3älvkvarnar. Dessa är 3-4 cm diam och 0.5-1 cm dj.Belägen på NÖ delen av hällrygg.Skiss i inventeringshandlingarna. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Hogdal socken i Strömstad kommun (Västra Götalands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Bergsluttning. Hagmark."
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"7 m VSV om utfartsväg och 2 m Ö om SÖ hörnet av ängsmark."
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.025625
Longitud: 11.192024
Lämnings-ID: L1969:3102
Riksantikvarieämbetets ID: Hogdal 235:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Strömstad
Socken: Hogdal
Riksantikvarieämbetets information: https://pub.raa.se/visa/objekt/lamning/84d9a685-5a26-4854-aca5-674dbd2644b2