Hällristning L1969:2990 i Hogdal
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"1) Hällristning, 4x2 m (NÖ-SV), bestående av 29 skepp, 13mäniskofigurer, 2 par lösa ben, 4 älvkvarnar.Skeppen är 21-88 cm, belägna huvudsakligen i SV delen och tillstörsta delen dubbellinjiga.Människofigurerna är 18-50 cm, belägna huvudsakligen i NÖdelen,varav en voltigär (19 cm) längst ut i NÖ delen. Flera avmänniskofigurerna är parvis motställda, varav några föreseddamed "slungor". En del överhuggningar förekommer, varvidmänniskofigurerna syns vara de senast huggna.Älvkvarnarna är 3-4 cm diam och 0.2-0.4 cm dj.Ristningen har tidigare varit större i SSV delen, men försvunnitvid stenbrytning. Belägen på 2 till 14 graders SSÖ-sluttandehäll.2 m SÖ om nr 1 är2) Hällristning, 1x1 m, bestående av 4 skepp. Dessa är 15-56 cml, grovt huggna, enkellinjiga utan bemanningsstreck.Synnerligen enkel huggning, helt olik huvudristningen.Belägna på SÖ väggen (8 graders lutning) av mindre bäcken.Foto i inventeringshandlinarna. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Hogdal socken i Strömstad kommun (Västra Götalands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Stenbrott."
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"23 m ÖNÖ om ladugårds NÖ hörn i linje med N långväggen. 25 m NNVom åkerkant."
Vill du se flera runstenar i Hogdal socken eller Strömstad kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.008622
Longitud: 11.192225
Lämnings-ID: L1969:2990
Riksantikvarieämbetets ID: Hogdal 214:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Strömstad
Socken: Hogdal
Riksantikvarieämbetets information: » L1969:2990