Hällristning L1969:2850 i Hogdal
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"1) Hällristning, 3x1.3 m (N-S), bestående av 6 skepp, 14människofigurer, 2 djurfigurer och 2 älvkvarnar.Skeppen är 33-200 cm l. Alla skepp utom ett är dubbeldäckade ochett är försett med bemanningsstreck. I det största skeppet står5 människofigurer. I ett skepp står 4 människofigurer, varav trehåller "paddelåra" lyft över huvudet, och 1 djur. I ytterligareett skepp står 2 människofigurer med "paddelåra". Enöverhuggning med ett djur, troligen senare hugget än skeppet.Människofigurerna är 20-28 cm.Djurfigurerna är 24-36 cm.Älvkvarnarna är 3.5-5 cm diam och 0.2-0.3 cm dj.6 m N om nr 1 är2) Hällristning, besående av 2(?) skepp. Ett är 147 cm l, avdubbellinjetyp.10 m N om nr 1 är3) Älvkvarnsförekomst, bestående av 1 älvkvarn. Den är 3 cm diamoch 0.1 cm dj. Grund men tydlig huggning.Ristningarna är belägna på 20 graders NV-sluttande vittrad ochskrovlig häll.Foton i inventeringshandlingarna. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Hogdal socken i Strömstad kommun (Västra Götalands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Bergudde ut i åkermark. Skogsmark (blandskog)."
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"14 m SV om skogsudde i ängsmark och 40 m SÖ om utfartsväg."
Vill du se flera runstenar i Hogdal socken eller Strömstad kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.056627
Longitud: 11.205808
Lämnings-ID: L1969:2850
Riksantikvarieämbetets ID: Hogdal 207:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Strömstad
Socken: Hogdal
Riksantikvarieämbetets information: » L1969:2850