Runsten Sö280, L1983:256 i Strängnäs
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"...bjôrn ok þau Undrlaug mœðgin létu hôggva stein þenna eptir Ulfrík ok þá ... feðga ok -aua, son Undrlaugar. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, Sö 280, röd sandsten, ca 1,95 m h, ca 1,40 m br och ca 0,2 m tj. Runhöjd 8-11 om. Ristningen vänd mot S. Intill Riksantikvariämbetes anslagstavla. ...nbiur * auk þau * ut---uk * (m)uþkni * litu * aukua * sti(n) * þna * iftiR * ulfrik * auk * þa * þ--a * faþka auk * -au(a) * sun * utrlaukar ...bjôrn ok þau Und[rla]ug m¿ðgin létu hôggva stein þenna eptir Ulfrík ok þá ... feðga ok <-aua>, son Undrlaugar. ...biorn ok þau Und[rla]ug møðgini letu haggva stæin þenna æftiR Ulfrik ok þa ... fæðga ok <-aua>, sun UndrlaugaR. ... björn och Underlög, moder och son, läto hugga denna sten efter Ulvrik och ... fader och son, och efter ... Underlögs son."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Strängnäs socken i Strängnäs kommun (Södermanlands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Kyrkogård."
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"Ca 9 m V om hörn i sandgång, ca 1 m N om kant å densamma."
Vill du se flera runstenar i Strängnäs socken eller Strängnäs kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.375187
Longitud: 17.035386
Lämnings-ID: L1983:256
Riksantikvarieämbetets ID: Strängnäs 127:1
Sveriges runinskrifter: Sö280, (Södermanlands runinskrifter))
Plats: Strängnäs domkyrka
Placering:
Föremål: Gravhäll
Material: Sandsten
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Eventuellt namn:
Län: Södermanlands
Kommun: Strängnäs
Socken: Strängnäs
Riksantikvarieämbetets information: » L1983:256