Hällristning L2013:1936 i Stockholms
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Sentida runsrisning 0,7x0,5 m bestående av en 3-4 cm brslinga begränsad av inhuggna linjer 3-4 m m dj och 5-10 m br. Islingans övre hörn står 1916 och därunderSe boken!AKSEL I LISAGårej att återfinna 1980. På krönet vid den markerade punkten ärberget flagit av eldskador. Troligen har ristningen förstörts pådetta sätt."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Stockholms socken i Stockholm kommun (Stockholms län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Krön av moränbundet berg. Skogsmark (barrskog). S om högsta delen av västligaste berget i Ålstensskogen ovan sjön."
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"Inte långt från träplattform på toppen av skidbacke."
Vill du se flera runstenar i Stockholms socken eller Stockholm kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.316047
Longitud: 17.954684
Lämnings-ID: L2013:1936
Riksantikvarieämbetets ID: Bromma 73:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Övrig kulturhistorisk lämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Stockholms
Kommun: Stockholm
Socken: Stockholms
Riksantikvarieämbetets information: » L2013:1936