Hällristning L1969:14 i Jörlanda 🇬🇧
Foto av Hällristning L1969:14 i Jörlanda
Foto av Hällristning L1969:14 i Jörlanda
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristning, 4,8x4,8 m (NNV-SSÖ), bestående av 7 skepp, 3 fotsulor, 46 ringfigurer, 5 obestämbara figurer, 10 fragmentariska figurer och 874 skålgropar. Skeppen är 18-49 cm l, 6 är av dubbellinjetyp och 1 är helt uthugget. Samtliga är grunt huggna och saknar bemanningsstreck. Ringfigurerna är 8-25 cm diam och består av en skålgrop med ring runt om, delvis djupt huggna. Fotsulorna är 19-25 cm l och helt uthuggna, med tår. De obestämbara figurerna är 11-64 cm l. 1 är handliknande och 1 är människolik. De fragmentariska figurerna är 10-23 cm och består av raka och böjda linjer. Skålgroparna, varav 860 runda, 3-13 cm diam och 0,5-3,5 cm dj. De flesta är 3-6 cm diam, 2 är 13 cm diam. 14 av skålgroparna är avlånga, 5-16 cm l. 3-6 cm br och 0,5-2 cm dj. 10 av älvkvarnarna är parvis sammanbundna med rännor, 3-6 cm l. Från 3 av skålgroparna utgår rännor, 8-10 cm l. I SV hörnet av hällen är ett höjdfix. Fler ristningar kan finnas under de torvtäckta partierna av berghällen."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Jörlanda socken i Stenungsund kommun (Västra Götalands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Liten låg berghäll, uppstickande i måttligt SSÖ-sluttande sedimentmark, strax ovan ålopp (NÖ-SV). Impediment i åkermark."
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"Intill och SV om ägogräns (NV-SÖ)."
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 57.983489
Longitud: 11.827028
Lämnings-ID: L1969:14
Riksantikvarieämbetets ID: Jörlanda 46:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Stenungsund
Socken: Jörlanda
Riksantikvarieämbetets information: https://pub.raa.se/visa/objekt/lamning/00d4affb-82a8-462c-9e57-09f95c0bbecc