Hällristning L1970:7212 i Askum
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"1) Hällristning, 2.1x0.9 m (VNV-OSO), bestående av 7 skepp, 1obestämbar figur och 3 älvkvarnar.Skeppen är 20-76 cm långa. Fem är av dubbellinjetyp varav tre medbemanningsstreck och två av enkellinjetyp varav ett medbemanningsstreck.Den obestämbara figuren är 24x16 cm.Älvkvarnarna är 3-4 cm diam och 0.5-1 cm dj.Över ett av skeppen är sentida ristning, bestående av årtalet1878. Belägen på NNO-sluttande häll. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Askum socken i Sotenäs kommun (Västra Götalands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Skogsmark"
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"5 m SV om dike, 16 m N om åkerhörn."
Vill du se flera runstenar i Askum socken eller Sotenäs kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.402443
Longitud: 11.357272
Lämnings-ID: L1970:7212
Riksantikvarieämbetets ID: Askum 723:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Sotenäs
Socken: Askum
Riksantikvarieämbetets information: » L1970:7212