Hällristning L1970:6783 i Askum
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"1) Hällristning, 0.6x0.5 m (N-S), bestående av 1 skepp, 2fragment och 2 älvkvarnar.Skeppet är 51 cm l, av dubbellinjetyp med två spröt, 13-14 cm l,på "relingen".Fragmenten är 12-19 cm l.Älvkvarnarna är 3-4 cm diam och 0.5 cm dj.Ristningen är belägen på krön av ÖSÖ-sluttande hällyta.6 m SÖ om nr 1 är2) Älvkvarnsförekomst, bestående av 1 älvkvarn. Den är 5 cm diamoch 0.5 cm dj. Belägen på flack häll i markytan. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Askum socken i Sotenäs kommun (Västra Götalands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Betesmark, skogsbryn."
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"3 m N om åkerhörn."
Vill du se flera runstenar i Askum socken eller Sotenäs kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.434166
Longitud: 11.32749
Lämnings-ID: L1970:6783
Riksantikvarieämbetets ID: Askum 693:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Sotenäs
Socken: Askum
Riksantikvarieämbetets information: » L1970:6783