Hällristning L1970:5332 i Askum
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"1) Hällristning, 3.7x2.3 m (ÖNÖ-VSV), bestående av 6 skepp, 1ringfigur, 3 fragment och 62 älvkvarnar.Skeppen är 42-84 cm l. Fyra skepp är av enkellinjetyp, varav tvåmed bemanningsstreck. Två skepp är av dubbellinjetyp, varav ettmed bemanningsstreck och lurblåsare och ett med spantstreck ochstyråra.Ringfiguren är 8 cm diam och består av en uthuggen platta.Fragmenten är 16-19 cm l.Älvkvarnarna är 3-7 cm diam och 0.5-2 cm dj.Ristningen belägen på NÖ-sluttande häll.Foton i inventeringshandlingarna.16 m SSV om nr 1 är2) Hällristning, 2.5x1.6 m (ÖNÖ-VSV), bestående av 3 skepp, 3vagnar, 2 djurfigurer och 36 älvkvarnar.Skeppen är 43-63 cm l. Två av skeppen är av enkellinjetyp medbemanningsstreck, varav ett har styråra. Ett skepp är heltuthugget med bemanningsstreck och styråra under "kölen".Vagnarna är 54-82 cm l och 24 cm br, fyrhjuliga, varav ett hardragdjur.Djurfigurerna är 16-18 cm l, med uthuggen kropp, fyrbenta medhorn.Älvkvarnarna är 3-8 cm diam och 0.5-2.5 cm dj. Tolv älvkvarnarbildar två parallella rader.Ristningen belägen på krön och SÖ-sluttande häll.Foto i inventeringshandlingarna.17 m VNV om nr 2 är3) Hällristning, 2.7x2 m (NÖ-SV), bestående av 1 skepp, 1fragment och 30 älvkvarnar.Skeppet är 24 cm l, av dubbellinjetyp.Fragmentet är 25 cm l.Av älvkvarnarna är 27 runda, 3-6 cm diam och 0.5-1 cm dj. Treälvkvarnar är avlånga, 4-9 cm l, 2-4 cm br och 0.5 cm dj.Ristningen belägen på svagt S-sluttande häll.Foton i inventeringshandlingarna.4) Älvkvarnsförekomst, 1.4x0.3 m (NNÖ-SSV), bestående av 4älvkvarnar. Dessa är 3-6 cm diam och 0.5 cm dj.Belägna på SÖ-sluttande häll.1.6 m NV om nr 1 är5) Hällristning, 1.8x0.7 (Ö-V), bestående av 1 skepp, 1 vagn, 2uthuggna ytor och 9 älvkvarnar.Skeppet är 80 cm l, helt uthugget med bemanningsstreck och dubblastyråror.Vagnen är 17x13 cm, fyrhjulig med älvkvarnar.De uthuggna ytorna är 6-13 cm l och 2-4 cm br.Älvkvarnarna är 2-6 cm diam och 0.5 cm dj.Ristningen belägen på låg plan häll.3.5 m SÖ om nr 1 är6) Älvkvarnsförekomst, 0.1x0.1 m, bestående av 2 älvkvarnar.Dessa är 4 cm diam och 0.5 cm dj.Belägna på ÖSÖ-sluttning av liten häll. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Askum socken i Sotenäs kommun (Västra Götalands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Åkerholme."
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"9 m SV om i åker utskjutande rätvinkligt hagmarkshörn och 13 m Öom markväg."
Vill du se flera runstenar i Askum socken eller Sotenäs kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.416722
Longitud: 11.323119
Lämnings-ID: L1970:5332
Riksantikvarieämbetets ID: Askum 17:3
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Sotenäs
Socken: Askum
Riksantikvarieämbetets information: » L1970:5332