Hällristning L1970:5317 i Askum
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"1) Hällristning, 0.6x0.2 m (Ö-V), bestående av 1 skepp, 1 rännaoch 1 älvkvarn.Skeppet är 22 cm l, av enkellinjetyp.Rännan är 20x3 cm.Älvkvarnen är 5 cm diam och 1 cm dj.Ristningen belägen på liten NÖ-sluttande häll.Foto i inventeringshandlingarna.14 m NNV om nr 1 är,2) Älvkvarnsförekomst, bestående av 1 älvkvarn, 5 cm diam och 0.5cm dj.Belägen på NÖ-sluttande häll.Ca 39 m S om nr 1 är3) Älvkvarnsförekomst, bestående av 1 älvkvarn, 5 cm diam och 0.5cm dj.Belägen i hällsvacka på flack häll.Ca 55 m V om nr 1 är4) Älvkvarnsförekomst, 0.4x0.4 m, bestående av 4 älvkvarnar, 5 cmdiam och 0.5 cm dj.Belägen på låg plan häll. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Askum socken i Sotenäs kommun (Västra Götalands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Betesmark."
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"21 m ÖNÖ om NÖ hörnet av åker och 23 m ÖSÖ om stort stenblock."
Vill du se flera runstenar i Askum socken eller Sotenäs kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.418362
Longitud: 11.327629
Lämnings-ID: L1970:5317
Riksantikvarieämbetets ID: Askum 34:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Sotenäs
Socken: Askum
Riksantikvarieämbetets information: » L1970:5317