Hällristning L1970:5292 i Askum
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"1) Hällristning, 1.3x0.5 m (NV-SÖ), bestående av 2 skepp, 2människofigurer 1 djurfigur, 1 ringfigur och 1 fragment.Skeppen är 29-30 cm l, av dubbellinjetyp med bemanningsstreck.Mycket grunt huggna.Människofigurerna är 23-27 cm l med helt uthuggen kropp.Djurfiguren är 9 cm l, tvåbent med helt uthuggen kropp.Ringfiguren är oval, 14x8 cm.Fragmentet är 22 cm l.Ristningen belägen på lodrät hällyta under klippöverhäng.Foto i inventeringshandlingarna.Ca 40 m NNÖ om nr 1 är2) Hällristning, 1.8x0.6 m (SÖ-NV), bestående av 1 skepp, 1obestämbar figur, 1 fragment och 3 älvkvarnar.Skeppet är 53 cm l, helt uthugget med bemanningsstreck.Den obestämbara figuren är 11x9 cm.Fragmentet är 22 cm l.Älvkvarnarna är 3-7 cm diam och 0.5-2 cm dj.Ristningen belägen på NNV-sluttande häll.6 m Ö om nr 2 är3) Älvkvarnsförekomst, 0.6x0.1 cm (ÖSÖ-VNV), bestående av 3älvkvarnar. Dessa är 3-4 cm diam och 0.5-1 cm dj. Belägna påN-sluttande vittrad häll.20 m NV om nr 2 är4) Älvkvarnsförekomst, 0.7x0.5 m (N-S), bestående av 6älvkvarnar. Dessa är 5-8 cm diam och 0.5-1.5 cm dj. Ett par avälvkvarnarna är fördjupade med borr. På hällen finns även flerborrhål.Belägen på hällavsats mot V. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Askum socken i Sotenäs kommun (Västra Götalands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Grotta under brant V-stupande berg. Betesmark."
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"13 m NNÖ om NV hörnet av kvarn och 5 m ÖSÖ om väg till gamlakyrkogården."
Vill du se flera runstenar i Askum socken eller Sotenäs kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.418626
Longitud: 11.340767
Lämnings-ID: L1970:5292
Riksantikvarieämbetets ID: Askum 7:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Sotenäs
Socken: Askum
Riksantikvarieämbetets information: » L1970:5292