Hällristning L1970:5264 i Askum
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristning, 2.6x1.8 m (Ö-V), bestående av 16 skepp, 4människofigurer, 4 djurfigurer, 1 kors, 4 spjut, 2 ringfigurer,8 obestämbara figurer, 13 fragment, 32 älvkvarnar och 5 rännor.Skeppen är 17-57 cm l. Två skepp är av enkellinjetyp utanbemanningsstreck. Tio skepp är av dubbellinjetyp, varav sex medbemanningsstreck och fyra är helt uthuggna, varav tre medbemanningsstreck.Människofigurerna är 17-39 cm l, en av streckgubbetyp med spjut,tre med helt uthuggen kropp, varav två har spjut, därav en medfallos.Djurfigurerna är 13-21 cm l, två är fyrbenta, varav ett avstrecktyp och ett med helt uthuggen kropp samt ett helt uthuggenoch insektsliknande.Korset är 5x4 cm.Spjuten är 16-27 cm l, ett är fristående och de andra bärs avmänniskofigurer.Ringfigurerna är 5-10 cm diam och helt uthuggna.De obestämbara figurerna är 7-20 cm l, 2-8 cm br, varav fyra äruthuggna ytor.Fragmenten är 4-23 cm l.Älvkvarnarna är 2-7 cm diam och 0.5-1.5 cm dj. Fyra ärsammanbundna i fyrkant med fyra rännor, 1-3 cm l. Från enälvkvarn utgår en 13 cm l ränna.Ristningen belägen på NNV-sluttande häll.Foto i inventeringshandlingarna. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Askum socken i Sotenäs kommun (Västra Götalands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Betesmark."
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"25 m ÖSÖ om SÖ hörnet av ladugårdsbyggnad och 8 m SÖ om NÖ hörnetav åker."
Vill du se flera runstenar i Askum socken eller Sotenäs kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.395082
Longitud: 11.335275
Lämnings-ID: L1970:5264
Riksantikvarieämbetets ID: Askum 52:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Sotenäs
Socken: Askum
Riksantikvarieämbetets information: » L1970:5264