Hällristning L1970:5124 i Askum
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"1) Hällristning, 11.2x5.9 m (Ö-V), bestående av 39 skepp, 20människofigurer, 11 djurfigurer, 3 hjulkors, 4 ringfigurer, 1nätfigur, 5 obestämbara figurer, 29 fragment, 2 rännor och 89älvkvarnar.Skeppen är 16-106 cm l. Tjugofyra av skeppen är av enkellinjetyp,varav arton med bemanningsstreck och därav två lurblåsare.Femton skepp är av dubbellinjetyp, varav elva medbemanningsstreck och därav två lurblåsare. Ett skepp står på tvåmänniskoben. En människa är sammanhuggen med två skepp.Människofigurerna är 10-39 cm l, femton med helt uthuggen kroppoch fem av streckgubbetyp. Sex av människofigurerna har svärd,en har yxa, sju har svärd och yxa samt en har pilbåge. Två avfigurerna har stora händer, en har älvkvarnskropp, en sanknarben och två är fragmentariska.Djurfigurerna är 16-43 cm l, samtliga med linjekropp ochfyrbenta. Fem av djuren är troligen hästar, varav två medryttare. Fyra av djuren har "kampform".Ringfigurerna är 6-26 cm diam. Tre är ringkors och fyra är enklaringar, varav två har mittälvkvarn.Nätfiguren är 26x24 cm.Den obestämbara figuren är 8-52 cm l och 8-26 cm br.Fragmenten är 5-18 cm l.Älvkvarnarna är 2-6 cm diam och 0.5-2 cm dj. Tre är huggna i enspricka. Från två älvkvarnar utgår rännor, 2-8 cm l.Scener: En människa leder ett djur. Sex människor bildar radRistningen belägen på S-SÖ-sluttande häll.9 m VSV om nr 1 är2) Hällristning, 0.9x0.7 m (SSV-NNÖ), bestående av 2 fotsulor och6 älvkvarnar.Fotsulorna är 20x11 respektive 19x12 cm, konturhuggna, den enamed sandalband och den andra fragmentarisk.Älvkvarnarna är 2-5 cm diam och 0.5-1 cm dj.Ristningen belägen på SÖ-sluttande häll.4 m NÖ om nr 2 är3) Hällristning, 2.5x0.7 m (ÖNÖ-VSV), bestående av 4 skepp, 2människofigurer, 2 fragment och 2 älvkvarnar.Skeppen är 30-66 cm l. Tre av skeppen är av enkellinjetyp, varavtvå med bemanningsstreck och "huvudknoppar". Ett skepp är avdubbellinjetyp utan bemanningsstreck.Människofigurerna är 20-23 cm l, en med helt uthuggen kropp ochen med konturristad kropp utan huvud. En människa står i ettskepp.Fragmenten är 4-8 cm l.Älvkvarnarna är 3 cm diam och 0.5 cm dj.Ristningen belägen på SÖ-sluttande häll.10 m Ö om nr 3 är4) Hällristning, 5.9x1.9 m (ÖNÖ-VSV), bestående av 17 skepp, 9människor, 3 djurfigurer, 2 ringfigurer, 6 obestämbara figurer,9 fragment, 3 rännor och 33 älvkvarnar.Skeppen är 11-48 cm l. Elva skepp är av enkellinjetyp, varav tremed bemanningsstreck. Fem av skeppen är av dubbellinjetyp, varavtre med bemanningsstreck och ett med spantstreck. Ett skepp ärhelt uthugget med bemanningsstreck.Människofigurerna är 13-30 cm l. Fem är av streckgubbetyp, varavtre med helt uthuggen kropp och en konturhuggen med attribut.Djurfigurerna är 11-22 cm l. Två är av linjetyp, varav etttvåbent och ett fyrbent. Ett av djuren har helt uthuggen kroppoch är tvåbent.Av ringfigurerna är en oval, 11x7 cm och med tvärstreck. Denandra är helt uthuggen, 14 cm diam.Den obestämbara figuren är 12x21 cm l och 5-15 cm br.Fragmenten är 4-22 cm l.Av älvkvarnarna är 32 runda, 2-5 cm diam och 0.5-1.5 cm dj. Fråntre älvkvarnar utgår rännor, 3-13 cm l. En älvkvarn är avlång,8x4 cm och 1 cm dj.Ristningen belägen på SÖ-sluttande häll.1.5 m VNV om nr 6 är5) Hällristning, 0.4x0.2 m (NV-SÖ), bestående av 1 människofiguroch 1 älvkvarn.Människofiguren är 24 cm l och av streckgubbetyp.Älvkvarnen är 4 cm diam och 0.5 cm dj.Ristningen belägen på övre delen av SÖ-sluttande häll.1.3 m SV om nr 2 är6) Hällristning, 1.1x0.9 m (ÖNÖ-VSV), bestående av 2 fotsulor, 1djurfigur, 1 obestämbar figur och 5 älvkvarnar.Fotsulorna är 22x10 respektive 23x11 cm, konturhuggna ochparställda, den ena med sandalband.Djurfiguren är 20 cm l och troligen en häst.Den obestämbara figuren är 24x13 cm.Älvkvarnarna är 2-5 cm diam och 0.5 cm dj.Ristningen belägen på SÖ-sluttande häll.5 m NV om nr 1 är7) Hällristning, 2.9x1.3 m (NÖ-SV), bestående av 2 skepp, 1fotsula, 6 fragment och 5 älvkvarnar.Skeppen är 49-53 cm l, av enkellinjetyp med bemanningsstreck.Fotsulan är 21x10 cm, konturhuggen med sandalband.Fragmenten är 5-31 cm l.Av älvkvarnarna är 4 runda, 3-4 cm diam och 0.5 cm dj. En äravlång, 8x4 cm och 0.5 cm dj.Ristningen belägen på SÖ-sluttande häll.Foton över nr 1-4 i inventeringshandlingarna. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Askum socken i Sotenäs kommun (Västra Götalands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Betesmark."
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"18 m SÖ om grind till gammal kyrkogård och 12 m NV om åkerkant."
Vill du se flera runstenar i Askum socken eller Sotenäs kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.419535
Longitud: 11.343948
Lämnings-ID: L1970:5124
Riksantikvarieämbetets ID: Askum 6:7
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Sotenäs
Socken: Askum
Riksantikvarieämbetets information: » L1970:5124