Hällristning L1970:5108 i Askum
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"1) Hällristning, 2.3x2 m (VNV-ÖSÖ), bestående av 4 skepp, 2ringfigurer, 1 människofigur, 1 vagn, 2 obestämbara figurer, 7fragment, 1 ränna och 14 älvkvarnar.Skeppen är 41-59 cm l. Tre skepp är av enkellinjetyp, varav tvåmed bemanningsstreck. Ett skepp är av dubbellinjetyp medbemanningsstreck och spantstreck.Ringfigurerna (hjul ?) är 15 cm diam och har liksom vagnshjulenen liten mittpunkt.Människofiguren är 34 cm l med helt uthuggen kropp ochnäbbhuvud.Vagnen är 45x42 cm, fyrhjulig.De obestämbara figurerna är 20-22 cm l och 14-16 cm br.Fragmenten är 7-23 cm l.Rännan är 23x3 cm och 0.5 cm dj.Älvkvarnarna är 2-5 cm diam och 0.5-1 cm dj.Ristningen belägen på SSV-sluttande häll.Foton i inventeringshandlingarna.1.4 m NNÖ om nr 1är2) Hällristning, 1.1x0.4 m (NNV-SSÖ), bestående av 2 skepp och 1fragment.Skeppen är 37-63 cm l, av enkellinjetyp, varav ett medbemanningsstreck.Fragmentet är 18 cm l.Ristningen belägen på hällavsats mot SV.34 m VNV om nr 1 är3) Älvkvarnsförekomst, bestående av 1 älvkvarn, 5 cm diam och 2cm dj. VittradBelägen på hällkant mot SSV. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Askum socken i Sotenäs kommun (Västra Götalands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Skogsmark (tallskog)."
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"32 m NNÖ om markväg (VNV-ÖSÖ), från en punkt där brunn är grävdinvid markväg."
Vill du se flera runstenar i Askum socken eller Sotenäs kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.422592
Longitud: 11.323903
Lämnings-ID: L1970:5108
Riksantikvarieämbetets ID: Askum 39:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Sotenäs
Socken: Askum
Riksantikvarieämbetets information: » L1970:5108