Hällristning L1970:5106 i Askum
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"1) Hällristning, 2.7x0.9 m (NÖ-SV), bestående av 17 skepp, 1uthuggen yta 8 fragment och 4 älvkvarnar.Skeppen är 14-52 cm l. Två skepp är av enkellinjetyp och tolvskepp är av dubbellinjetyp, varav tio med bemanningsstreck ochett med spantstreck. Tre är helt uthuggna, varav två medbemanningsstreck.Den uthuggna ytan är 9x4 cm.Fragmenten är 4-13 cm.Älvkvarnarna är 2-4 cm diam och 0.5 cm dj.Ristningen belägen på brant SÖ-sluttande häll. Delvis avtorvadoch återtäkt.Foto i inventeringshandlingarna.2) På ristningsytan SV del är ett par sentida ristningar, delvisöver ett av skeppen. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Askum socken i Sotenäs kommun (Västra Götalands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Skogsmark."
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"Omedelbart NV om väg på en punkt 35 m SV om mitten av kurva och 2m SÖ om husgrund."
Vill du se flera runstenar i Askum socken eller Sotenäs kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.437167
Longitud: 11.322258
Lämnings-ID: L1970:5106
Riksantikvarieämbetets ID: Askum 33:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Sotenäs
Socken: Askum
Riksantikvarieämbetets information: » L1970:5106