Hällristning L1970:5039 i Askum
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"1) Hällristning, 3.5x1 m (ÖNÖ-VSV), bestående av 7 skepp, 1fotsula, 1 vagn, 4 obestämbara figurer, 3 fragment och 25älvkvarnar.Skeppen är 18-97 cm l. Två skepp är av enkellinjetyp och fem ärhelt uthuggna, varav två med bamanningsstreck och "styråra ochtvå med enbart "styråra".Fotsulan är 14x10 cm, helt uthuggen med tre tår.Vagnen är 23x16 cm, fyrhjulig med hjul i form av älvkvarnar.De obestämbara figurerna är 21-54 cm l och 5-22 cm br. En avdessa består av två älvkvarnar sammanbundna med två böjdalinjer, vilket kan vara hjulpar till vagn.Fragmenten är 11-21 cm l.Älvkvarnarna är 2-6 cm diam och 0.5-1 cm dj.Ristningen belägen i hällsvacka (Ö-V).Foton i inventeringshandlingarna.7 m SSÖ om nr 1 är2) Hällristning, 2.6x1m (Ö-V), bestående av 1 vagn, 1 fragmentoch 14 älvkvarnar.Vagnen är x cm, fyrhjulig med hjul i form av älvkvarnar,ofullständig.Av älvkvarnarna är 11 runda, 3-4 cm diam och 0.5 cm dj. Tre äravlånga, 7-10 cm l och 2-3 cm br. Två av älvkvarnarna ärsammanbundna med en ränna, 15 cm l.Ristningen belägen på krön och V-sluttning av avsats.Foto i inventeringshandlingarna.3 m SSÖ om nr 1 är3) Älvkvarnsförekomst, bestående av 1 älvkvarn, 5 cm diam och 1cm dj. Belägen på hällkrön.31 m VNV om nr 1 och 8 m SÖ om kraftledning är4) Hällristning, 0.6x0.4 m (NÖ-SV), bestående av 1 människofiguroch 3 älvkvarnar.Människofiguren är 16 cm l med ringkropp.Älvkvarnarna är 2-4 diam och 0.5 cm dj.Ristningen belägen på hällavsats mot S. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Askum socken i Sotenäs kommun (Västra Götalands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Ljungmo."
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"8 m SÖ om stentäkt och 15 m N om markväg (NV-SÖ)."
Vill du se flera runstenar i Askum socken eller Sotenäs kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.418751
Longitud: 11.318328
Lämnings-ID: L1970:5039
Riksantikvarieämbetets ID: Askum 15:4
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Sotenäs
Socken: Askum
Riksantikvarieämbetets information: » L1970:5039