Hällristning L1970:4974 i Askum
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"1) Hällristning, 2.3x1.4 m (N-S), bestående av 10 skepp, 5fragment och 36 älvkvarnar.Skeppen är 15-67 cm l. Fyra skepp är av enkellinjetyp, varav tvåmed bemanningsstreck. Fem skepp är av dubbellinjetyp, varav 2med bemanningsstreck samt 1 fragmentariskt.Fragmenten är 6-15 cm l.Älvkvarnarna är 3-6 cm diam och 0.5-1.5 cm dj.Ristningen belägen på krön och S-sluttning av häll.Foto i inventeringshandlingarna.2.9 m ÖSÖ om nr 1 är2) Älvkvarnsförekomst, 0.4x0.2 m (NNÖ-SSV), bestående av 3älvkvarnar. Dessa är 3-4 cm diam och 0.5 cm dj.Belägna på S-sluttande häll.Foto över tidigare beskrivning i inventeringshandlingarna.2.4 m SÖ om nr 2 är3) Älvkvarnsförekomst, 0.7x0.1 m (NÖ-SV), bestående av 2älvkvarnar. Dessa är 4-5 cm diam och 0.5-1 cm dj.Belägna på S-sluttande häll.4.2 m NNV om nr 1 är4) Älvkvarnsförekomst, 1.9x0.5 m (N-S), bestående av 3älvkvarnar. Dessa är 3-4 cm diam och 0.5 cm dj.Belägna på S-sluttande häll.Ovanför nr 1 är5) Boplats (?). I jorden ovanför hällen är skärvsten och flinta.När nr 1 grävdes fram vid inventeringen 1971 täcktes hällen avett ca 15 cm tj flintavslagsbemängd humusjord. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Askum socken i Sotenäs kommun (Västra Götalands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Betesmark."
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"Nr 1 är 12 m N om åkerkant på en punkt 42 m Ö om åkerhörn."
Vill du se flera runstenar i Askum socken eller Sotenäs kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.394738
Longitud: 11.336148
Lämnings-ID: L1970:4974
Riksantikvarieämbetets ID: Askum 53:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Sotenäs
Socken: Askum
Riksantikvarieämbetets information: » L1970:4974