Hällristning L1970:4872 i Askum
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"1) Hällristning, 5.1x3.4 m (NNÖ-SSV), bestående av 5 skepp, 2människor, 1 djur, 1 hjulkors, 3 ringfigurer, 2 obestämbarafigurer, 5 fragment och 41 älvkvarnar.Skeppen är 29-81 cm l. Fyra skepp är av enkellinjetyp medbemanningsstreck. Ett skepp är av dubbellinjetyp medbemanningsstreck.Människofigurerna är 40 cm l, av streckgubbetyp med ringhuvuden.Djurfiguren är 29 cm l, av linjetyp.Ringfiguren består av ett ringkors, 30 cm diam och tre enklaringar, 7-9 cm diam, varav två har en älvkvarn som mittpunkt.De obestämbara figurerna är 9-35 cm l och 6-27 cm br.Fragmenten är 7-20 cm l.Älvkvarnarna är 2-7 cm diam och 0.5-1 cm dj.Ristningen belägen på svagt SÖ-sluttande häll. Delvis avtorvadoch återtäkt.Foto i inventeringshandlingarna.1.8 m N om nr 1 är2) Älvkvarnsförekomst, 0.6x0.3 m (SV-NÖ), bestående av 4älvkvarnar. Dessa är 3-5 cm diam och 0.5-1 cm dj.Belägna på plan hällyta. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Askum socken i Sotenäs kommun (Västra Götalands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Betes- och skogsmark (tallskog)."
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"5 m NNV om hörn av stengärdesgård och 6 m NÖ om åkerkant(VNV-ÖSÖ) samt 2 m VSV om stengärdesgård."
Vill du se flera runstenar i Askum socken eller Sotenäs kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.423815
Longitud: 11.314852
Lämnings-ID: L1970:4872
Riksantikvarieämbetets ID: Askum 24:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Sotenäs
Socken: Askum
Riksantikvarieämbetets information: » L1970:4872