Hällristning L1970:4840 i Askum
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"1) Hällristning, 5.8x5 m (NÖ-SV), bestående av 13 skepp, 5människofigurer, 21 fotsulor, 3 ringfigurer, 1 vagn, 7spårstämplar, 1 korsfigur, 10 obestämbara figurer, 23 fragmentoch 73 älvkvarnar.Skeppen är 25-96 cm l, av enkellinjetyp, varav åtta medbemanningsstreck, därav ett med två lurblåsare.Människofigurerna är 17-22 cm l, av streckgubbetyp iadorantställning. Två respektive tre människofigurer står iskepp.Fotsulorna är 15x29 cm l och 7-18 cm br. Fyra är helt uthuggna,varav tre har tår. Sjutton är konturhuggna, varav en med tår.Fyra har enkla sandalband, varav en parställd. Sex har dubblasandalband, varav fem parställda och två är utan sandalband,parställda.Ringfigurerna består av en ofullständig ring, 19 cm diam, ensprialfigur, 24x19 cm, ett ekerhjul, 72x59 cm. Från detta utgåren förlängd eker, 33 cm l.Vagnen är 64x54 cm och tvåhjulig.Spårstämplarna är 6-10 cm l och 6-9 cm br (hovar eller klövar).Korsfiguren är 19x20 cm.De obestämbara figurerna är 8-32 cm l och 6-26 cm br.Fragmenten är 7-33 cm l.Älvkvarnarna är 3-8 cm diam och 0.5-2 cm dj.Ristningen belägen på plan häll.Foto i inventeringshandlingarna.20 m NÖ om nr 1 är2) Älvkvarnsförekomst, bestående av 1 älvkvarn, 3 cm diam och 0.5cm dj.Belägen på plan häll.5 m N om nr 2 är3) Älvkvarnsförekomst, 2x0.2 m (ÖNÖ-VSV), bestående av 5älvkvarnar. Dessa är 4-5 cm diam och 0.5-1 cm dj.Belägna på SÖ-sluttning av hällrygg.Ca 55 m ÖSÖ om nr 3 är4) Älvkvarnsförekomst, 0.8x0.4 m (NÖ-SV), bestående av 7älvkvarnar. Dessa är 3-4 cm diam och 0.5-1 cm dj.Belägna på NNV-sluttande häll. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Askum socken i Sotenäs kommun (Västra Götalands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Betesmark."
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"8 m NÖ om landsväg och 3 m N om grind i stengärdesgård, i ochinvid markväg invid stengärdegård (NÖ-SV)."
Vill du se flera runstenar i Askum socken eller Sotenäs kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.423052
Longitud: 11.314237
Lämnings-ID: L1970:4840
Riksantikvarieämbetets ID: Askum 22:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Sotenäs
Socken: Askum
Riksantikvarieämbetets information: » L1970:4840