Hällristning L1970:4839 i Askum
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"1) Hällristning, 0.9x0.5 m (VNV-ÖSÖ), bestående av 1 skepp, 1människofigur och 3 älvkvarnar.Skeppet är 81 cm l och av enkellinjetyp.Människofiguren är 21 cm l med helt uthuggen kropp ochnäbbhuvud.Av älvkvarnarna är två runda, 3 cm diam och 0.5 cm dj. En äravlång, 7x3 cm och 0.5 cm dj.Ristningen belägen på SSV-sluttande hällavsats.Foto av människofiguren i inventeringshandlingarna.10 m NV om nr 1är2) Älvkvarnsförekomst, bestående av 1 älvkvarn, 4 cm diam och 1cm dj.Belägen på hällkant mot SSV.6 m NV om nr 2 är3) Älvkvarnsförekomst, bestående av 1 älvkvarn, 4 cm diam och 0.5cm dj.Belägen på SSV-sluttande hällavsats.27 m SÖ om nr 1 är4) Hällristning, 0.5x0.2 m (Ö-V), bestående av 1 skepp och 1älvkvarn.Skeppet är 46 cm l, av dubbellinjetyp med bemanningsstreck.Älvkvarnen är 3 cm diam och 0.5 cm dj.Ristningen belägen på SSÖ-sluttande hällkant.Ca 45 m VSV om nr 1 är5) Älvkvarnsförekomst, 0.3x0.1 m (NÖ-SV), bestående av 2älvkvarnar. Dessa är 3-4 cm diam och 0.5 cm dj.Belägna på SV-sluttning av låg hällrygg, delvis framgrävd ochåtertäkt.Ca 14 m SV om nr 5 är6) Älvkvarnsförekomst, bestående av 1 älvkvarn, 4 cm diam och 0.5cm dj.Belägen på SV-sluttning av låg rygg.Ca 39 m NV om nr 5 är7) Hällristning, 3.5x1.7 m (VSV-ÖNÖ), bestående av 7 skepp, 6människofigurer, 6 ringfigurer, 2 djurfigurer, 2 obestämbarafigurer, 9 fragment, 1 ränna och 83 älvkvarnar.Skeppen är 24-142 cm l. Fyra skepp är av enkellinjetyp, varav 3med bemanningsstreck. Tre är helt uthuggna och harbemanningsstreck, varav två fragmentariska. Ett skepp har tvåstyråror.Människofigurerna är 10-40 cm l, två med helt uthuggen kroppförsedda med fallos samt "gloria" på huvudet. En av dessa harhänder. Fyra är av streckgubbetyp, varav två har fallos.Ringfigurerna utgörs av ett ringkors, 23 cm diam, ett ekerhjul,21 cm diam, bestående av tre koncentriska ringar, 6-26 cm diam.Från den mindre utgår en linje, 12 cm l, en spiral (?) medutgående linje, 24x11 cm samt en åttalik figur, 17x10 cm.Djurfigurerna är 12-13 cm l, av linjetyp och tvåbenta.De obestämbara figurerna är 15-26 cm l och 9-14 cm br.Rännan är 31x5 cm och 0.5 cm dj.Av älvkvarnarna är åttio runda, 2-6 cm diam och 0.5-2 cm dj. Treär avlånga, 6 cm l och 2-3 cm br. Sex älvkvarnar är parvissammanbundna med rännor, 7-15 cm l. Fyra älvkvarnar ärsammanbundna i ring med fyra rännor, 5-16 cm l, så att de bildaren figur, 28x19 cm.Ristningen belägen på SSÖ-sluttande häll, framgrävd och återtäkt. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Askum socken i Sotenäs kommun (Västra Götalands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Moräntäkt plan del på avsats, 1 m över markytan. Skogsmark (invidåker)."
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"53 m N om RAÄ-nr 41 och 11 m NNÖ om åkerkant."
Vill du se flera runstenar i Askum socken eller Sotenäs kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.421639
Longitud: 11.32575
Lämnings-ID: L1970:4839
Riksantikvarieämbetets ID: Askum 42:7
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Sotenäs
Socken: Askum
Riksantikvarieämbetets information: » L1970:4839