Hällristning L1970:4838 i Askum
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"1) Hällristning, 7.9x3.9 m (NNÖ-SSV), bestående av 15 skepp, 4människofigurer, 5 djurfigurer, 5 fotsulor, 1 hjulkors, 9ringfigurer, 1 vagn, 8 plogar, 14 obestämbara figurer, 46fragment, 1 ränna och 71 älvkvarnar.Skeppen är 17-114 cm l. Åtta av skeppen är av enkelllinjetyp,varav fyra med bemanningsstreck. Sex är av dubbellinjetyp, varavtre med bemaningsstreck, därav en med lurblåsare samt en heltuthuggen med bemanningsstreck.Människofigurerna är 19-34 cm l. En är av "streckgubbetyp", tremed helt uthuggen kropp, varav två med fågelhuvud och falliska,varav en med svärd. En saknar ben men har svärd.Djurfigurerna är 13-39 cm l, tre helt uthuggna och tvåbenta. Tvåär av strecklinjetyp och tvåbenta.Fotsulorna är 19-23 cm l och 8-12 cm br, samtliga konturhuggna.Tre av dem har tre sandalband och två är parställda.Av ringfigurerna är en ringkors, 12 cm diam, en fältindelad ring,24 cm diam, tre enkla ringar, 9-10 cm diam, varav två bildar en"åtta" med en älvkvarn i den ena ringen, en fyrsidig ring, 7x6cm samt fyra helt uthuggna plattor, 4-6 cm diam, därav en avlångplatta, 9x5 cm.Vagnen är 38x23 cm och tvåhjulig.Plogarna är 16-35 cm l.Den obestämbara figuren är 12-35 cm l och 5-19 cm br.Fragmenten är 3-26 cm l.Älvkvarnarna är 2-4 cm diam och 0.5-1 cm dj. Från en älvkvarnutgår en ränna, 6 cm l.Ristningen belägen på brant Ö-sluttande häll.Ca 15 m SV om nr 1 är2) Hällristning, 1.2x1.1 m (VSV-ÖNÖ), bestående av 4 skepp, 1uthuggen yta, 3 fragment och 1 älvkvarn.Skeppen är 31-98 cm l. Två är av enkellinjetyp medbemanningsstreck och spantstreck.Den uthuggna ytan är 10x5 cm.Fragmenten är 10-26 cm l.Älvkvarnen är 2 cm diam och 0.5 cm dj.Ristningen belägen på brant SÖ-sluttande häll.13 m SV om nr 2 är3) Hällristning, 2.3x0.7 m (VNV-ÖSÖ), bestående av 1 spiralfigur,2 rännor och 12 älvkvarnar.Spiralfiguren är 22x19 cm.Älvkvarnarna är 3-6 cm diam och 0.5-2 cm dj. Fyra älvkvarnar ärparvis sammanbundna med två rännor, 4 respektive 26 cm l. Tvåälvkvarnar är huggna i en spricka.3 m S om nr 1 är4) Älvkvarnsförekomst, bestående av 1 älvkvarn, 4 cm diam och 1cm dj. Belägen på brant Ö-sluttande häll.4 m SSV om nr 1 är5) Hällristning, 0.9x0.2 m (NÖ-SV), bestående av 1 skepp och 1älvkvarn.Skeppet är 46 cm l och av enkellinjetyp.Älvkvarnen är 3 cm diam och 0.5 cm dj.Belägen på brant Ö-sluttande häll.På hällen strax ovanför nr 1 är6) Kulturlager (?) med flintavslag och skörbränd sten.Foton över nr 1-3 i inventeringshandlingarna Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Askum socken i Sotenäs kommun (Västra Götalands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Betesmark."
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"9 m NV om åkerkant."
Vill du se flera runstenar i Askum socken eller Sotenäs kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.42443
Longitud: 11.336563
Lämnings-ID: L1970:4838
Riksantikvarieämbetets ID: Askum 11:5
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Sotenäs
Socken: Askum
Riksantikvarieämbetets information: » L1970:4838