Hällristning L1970:4746 i Askum
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"1) Hällristning, 3.8.1.1 m (N-S), bestående av 2 skepp, 4människofigurer, 4 djurfigurer, 1 fågelfigur, 3 ringfigurer, 1plog, 1 obestämbar figur, 10 fragment och 18 älvkvarnar.Skeppen är 48-57 cm l, av enkellinjetyp, varav ett medbemanningsstreck.Människofigurerna är 11-23 cm l, varav en av streckgubbetyp, tvåmed helt uthuggen kropp och en fragmentarisk utan kropp. Enmänniskofigur står i ett skepp.Djurfigurerna är 16-42 cm l, därav en fågel, en oxe (?) och tvådragdjur. Ett djur är fyrbent och tre är tvåbenta. Samtliga ärav linjetyp.Ringfigurerna består av en ring med inskriven spiral, 34 cm diamoch två dubbla koncentriska ringar, 31-32 cm diam, varav en medstativ.Plogen är 22 cm l.Den obestämbara figuren är 18x18 cm.Fragmenten är 6-27 cm l.Älvkvarnarna är 2-5 cm diam och 0.5-1 cm dj.Scener: En plöjningsscen, 31x15 cm med två djur, dragstång ochårder.Ristningen belägen på S-sluttande berghäll.Foton i inventeringshandlingarna.11 m ÖSÖ om nr 1 är2) Hällristning, 0.3x0.3 m, bestående av 1 ringfigur och 1älvkvarn.Ringfiguren är 26 cm diam och består av två koncentriska ringar.Älvkvarnen är 3 cm diam och 0.5 cm dj.Ristningen belägen på Ö-sluttande häll. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Askum socken i Sotenäs kommun (Västra Götalands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Moräntäkt betesmark."
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"16 m VSV om grind i stengärdesgård."
Vill du se flera runstenar i Askum socken eller Sotenäs kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.425425
Longitud: 11.316416
Lämnings-ID: L1970:4746
Riksantikvarieämbetets ID: Askum 40:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Sotenäs
Socken: Askum
Riksantikvarieämbetets information: » L1970:4746