Hällristning L1970:4740 i Askum
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"1) Hällristning, 2x1.7 m (ÖNÖ-VSV), bestående av 13 skepp, 2människofigurer, 7 djurfigurer, 8 fragment och 3 älvkvarnar.Skeppen är 21-58 cm l. Elva skepp är av enkellinjetyp, varav tiomed bemanningsstreck. Två skepp är av dubbellinjetyp medbemannningsstreck, varav ett med spantstreck.Människofigurerna är 28 cm l, en är helt uthuggen och en avstrecktyp.Djurfigurerna är 20-27 cm l och av linjetyp. Två är tvåbenta ochfem fyrbenta, varav två med "klövar".Fragmenten är 5-35 cm l.Älvkvarnarna är 3-4 cm diam och 0.5-1 cm dj.Ristningen belägen på ÖSÖ-sluttande häll med vattenrinning.Foto i inventeringshandlingarna.3.5 m NNÖ om nr 1 är2) Älvkvarnsförekomst, bestående av 1 älvkvarn, 4 cm diam och 0.5cm dj.Belägen på hällavsats mot ÖSÖ.12 m V om nr 1 är3) Älvkvanrsförekomst, 0.2x0.1 m (NNV-SSÖ), bestående av 2älvkvarnar. Dessa är 4 cm diam och 0.5 cm dj.Belägna i hällsvacka (NÖ-SV). Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Askum socken i Sotenäs kommun (Västra Götalands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Bergbacke."
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"Nr 1 är 10 m VNV om åkerkant på en punkt 10 m NNÖ om åkerhörn."
Vill du se flera runstenar i Askum socken eller Sotenäs kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.399845
Longitud: 11.344972
Lämnings-ID: L1970:4740
Riksantikvarieämbetets ID: Askum 61:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Sotenäs
Socken: Askum
Riksantikvarieämbetets information: » L1970:4740