Hällristning L1970:4619 i Askum
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"1) Hällristning, 1.3x0.3 m (VNV-ÖSÖ), bestående av 1 skepp, 1obestämbar figur och 1 älvkvarn.Skeppet är 46 cm l och av dubbellinjetyp.Den obestämbara figuren är 23x8 cm.Älvkvarnen är 4 cm diam och 0.5 cm dj.Ristningen är starkt vittrad.26 m VSV om nr 1 är2) Älvkvarnsförekomst, 0.2x0.1 m (ÖNÖ-VSV), bestående av 2älvkvarnar, 3-5 cm diam och 0.5 cm dj. Belägna på krön avhällrygg. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Askum socken i Sotenäs kommun (Västra Götalands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"NNÖ-sluttande häll. Åkerholme."
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"8 m SSÖ om åkerhörn, 5 m VSV om åkerkant."
Vill du se flera runstenar i Askum socken eller Sotenäs kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.419458
Longitud: 11.345678
Lämnings-ID: L1970:4619
Riksantikvarieämbetets ID: Askum 655:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Sotenäs
Socken: Askum
Riksantikvarieämbetets information: » L1970:4619