Hällristning L1970:4577 i Askum
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"1) Hällristning, 1.1x0.7 m (VNV-ÖSÖ), bestående av 1 skepp, 1fragment och 9 älvkvarnar.Skeppet är 40 cm l, av enkellinjetyp utan bemanningsstreck.Fragmentet är 19 cm l.Älvkvarnarna är 4-6 cm diam och 0.5-1.5 cm dj.Belägen på SÖ-sluttning av hällrygg med kraftigt vittrad ochojämn yta.43 m NNÖ om nr 1 är2) Älvkvarnsförekomst, 0.8x0.2 m, bestående av 3 älvkvarnar.Dessa är 4 cm diam och 0.5-1 cm dj. Belägna i svacka påSSÖ-sluttande låg häll med kraftig ytvittring. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Askum socken i Sotenäs kommun (Västra Götalands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Betesmark."
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"6 m SÖ om vägen till Askums gamla kyrkogård och 21 m SV om vidvägen kvarstående grindstolpe."
Vill du se flera runstenar i Askum socken eller Sotenäs kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.41919
Longitud: 11.342753
Lämnings-ID: L1970:4577
Riksantikvarieämbetets ID: Askum 81:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Sotenäs
Socken: Askum
Riksantikvarieämbetets information: » L1970:4577