Hällristning L1970:4385 i Askum
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"1) Hällristning, avtorvad och återtäckt., 3.3x1.3 m (ÖNÖ-VSV),bestående av 3 skepp, 3 människor, 1 obestämbar figur, 4fragment och 23 älvkvarnar.Skeppen är 26-48 cm l, av enkellinjetyp, varav ett medbemanningsstreck.Människorna är 16-42 cm l med helt uthuggen kropp. En har svärd,en är båtlyftare och en är voltigör.Den obestämbara figuren är 10x20 cm.Fragmenten är 8-30 ca l.Älvkvarnarna är 2-6 cm diam och 0.5-1.5 cm dj.Ristningen är belägen på ÖSÖ-sluttande häll ovanför hällstup.14 m V om nr 1 är2) Älvkvarnsförekomst, 0.2x0.1 m (NÖ-SV), bestående av 2älvkvarnar. De är 3-4 cm diam och 0.5 cm dj. Belägna påS-sluttande häll ovanför stupkant.4 m V om nr 2 är3) Älvkvarnsförekomst, 0.8x0.6 m (NV-SÖ), bestående av 14älvkvarnar. De är 3-4 cm diam och 0.5 cm dj. Belägen påutskjutande, SV-sluttande, bergklack.10 m N om nr 3 är4) Älvkvarnsförekomst, bestående av 1 älvkvarn. Den är 4 cm diamoch 0.5 cm dj. Belägen på hällkant mot V.Ö om hällen är en terrass, ca 20x10 m (Ö-V). Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Askum socken i Sotenäs kommun (Västra Götalands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"S-sluttning.Skogsmark."
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"17 m NNV om åkerkant på en punkt 50 m ÖNÖ om åkerhörn."
Vill du se flera runstenar i Askum socken eller Sotenäs kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.432393
Longitud: 11.324599
Lämnings-ID: L1970:4385
Riksantikvarieämbetets ID: Askum 694:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Sotenäs
Socken: Askum
Riksantikvarieämbetets information: » L1970:4385