Hällristning L1970:4303 i Askum
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"1) Hällristning, 2.4x0.6 m (VNV-ÖSÖ), bestående av 1 obestämbarfigur, 2 fragment och 16 älvkvarnar.Den obestämbara figuren är 48x26 cm och liknar en stege eller ettskepp.Fragmenten är 7-15 cm l.Älvkvarnarna är 2-6 cm diam och 0.5-1 cm dj.Ristningen belägen på 20-25 graders SSV-sluttande hällavsatsnedanför 2 m högt stup.Foton i inventeringshandlingarna.1.1 m VSV om nr 1, på en lägre avsats är2) Hällristning, 1.6x0.5 m (NNV-SSÖ), bestående av 1 skepp och 3älvkvarnar.Skeppet är 26 cm l och av dubbellinjetyp utan bemanningsstreck.Älvkvarnarna är 3-4 cm diam och 0.5 cm dj.0.5 m S om stenmur och 4.5 m NV om nr 2 är3) Älvkvarnsförekomst, bestående av 1 älvkvarn, 4 cm diam och 0.5cm dj.Belägen på SSV-sluttande hällyta.2.8 m S om nr 3 är4) Hällristning, 2.2x0.7 m (NNV-SSÖ), bestående av 1 skepp och 5älvkvarnar.Skeppet är 45 cm l, av dubbellinjetyp med bemanningsstreck.Älvkvarnarna är 3-5 cm diam och 0.5-1 cm dj.Ristningen belägen på SSÖ-sluttande häll.Direkt S om stenmur och delvis under denna, 3.4 m V om nr 3 är5) Hällristning, 4.1x2.6 m (SSV-NNÖ), bestående av 2 skepp, 1människofigur, 1 ringkors, 2 fotsulor, 1 fragment och 12älvkvarnar.Skeppen är 26-73 cm l, båda av dubbellinjetyp, varav ett medbemanningsstreck och ett fragmentariskt.Ringkorset är 56 cm diam med ett 16 cm l krokformigt "bihang",fragmentariskt.Människofiguren är 18 cm l, av streckgubetyp.Fotsulorna är 25x12 respektive 24x15 cm, konturhuggna, varav enmed sandalband.Fragmenten är 27 cm l.Älvkvarnarna är 3-9 cm diam och 0.5-2.5 cm dj.Ristningen belägen på SSV-sluttande häll med vattenrinning.10 m V om nr 5 är6) Älvkvarnsförekomst, 0.7x0.2 m (N-S), bestående av 4älvkvarnar. Dessa är 4-5 cm diam och 0.5 cm dj.Belägna på S-sluttande häll. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Askum socken i Sotenäs kommun (Västra Götalands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Buskbevuxen betesmark."
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"Nr 1 är 15 m NV om åkerhörn."
Vill du se flera runstenar i Askum socken eller Sotenäs kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.394781
Longitud: 11.336714
Lämnings-ID: L1970:4303
Riksantikvarieämbetets ID: Askum 54:4
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Sotenäs
Socken: Askum
Riksantikvarieämbetets information: » L1970:4303