Hällristning L1970:4248 i Askum
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"1) Hällristning, 3.6x1.2 m (Ö-V), bestående av 2 skepp, 1människofigur, 2 fragment och 2 älvkvarnar.Skeppen är 3-38 cm l, av enkellinjetyp med bemanningsstreck.Människofiguren är 28 cm l och konturhuggen.Fragmenten är 5-15 cm l.Älvkvarnarna är 5 cm diam och 0.5-1 cm dj.Ristningen belägen på brant SSV-sluttande häll, vid inventeringen1971 mörkfärgad av rinnande vatten..Foto i inventeringshandlingarna.10 m SSÖ om nr 1 är2) Kvarnlämning, bestående av kvarnstenar liggande invid engammal kvarndamm.Ca 10 m N om nr 1 är3) Hålväg, ca 50 m l (Ö-V till VNV-ÖSÖ), enligt markering påoriginal-fotokartan. Beskrivning saknas. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Askum socken i Sotenäs kommun (Västra Götalands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"I ravinsluttning på N sidan om bäck. Skogsmark."
Vill du se flera runstenar i Askum socken eller Sotenäs kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.401168
Longitud: 11.363665
Lämnings-ID: L1970:4248
Riksantikvarieämbetets ID: Askum 72:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Sotenäs
Socken: Askum
Riksantikvarieämbetets information: » L1970:4248