Hällristning L1970:4137 i Askum
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"1) Hällristning, 2x1.1 m (NNV-SSÖ), bestående av 3 skepp, 1fotsula och 5 älvkvarnar.Skeppen är 32-41 cm l, ett av enkellinjetyp med bemanningsstreckoch två av dubbellinjetyp, varav ett med bemanningsstreck.Fotsulan är 28x10 cm, helt uthuggen och med tår. Från hälen är enlinje i vinkel 20+22 cm l och med ett 18 cm l tvärstreck.Älvkavrnarna är 3-4 cm diam och 0.5 cm dj. Från en utgår en 14 cml ränna.Ristningen belägen på Ö-sluttande häll.32 m NÖ om tomthörn och 50 m NV om nr 1 är2) Älvkvarnsförekomst, bestående av 1 älvkvarn. Den är 3 cm diamoch 0.5 cm dj.Belägen på N-sluttande häll i vattenrinning.Ca 35 m V om nr 2 är3) Sentida ristning, enligt markering på original-fotokartan.Beskrivning saknas. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Askum socken i Sotenäs kommun (Västra Götalands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Hagmark."
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"4 m SSV om stengärdesgård och 7 m VNV om och omedelbart intillträdgårdsland."
Vill du se flera runstenar i Askum socken eller Sotenäs kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.403432
Longitud: 11.344213
Lämnings-ID: L1970:4137
Riksantikvarieämbetets ID: Askum 429:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Sotenäs
Socken: Askum
Riksantikvarieämbetets information: » L1970:4137