Hällristning L1970:4116 i Askum
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristning, 5.9x3.2 m (N-S), bestående av 12 skepp, 4djurfigurer, 2 vagnar, 1 ringfigur, 8 fragment och 56älvkvarnar.Skeppen är 29-119 cm l. Fem skepp är av enkellinjetyp, varav tvåmed bemanning. Sju skepp är av dubbellinjetyp, varav sex medbemanning och spantstreck.Djurfigurerna är 11-19 cm l och ingår i vagnscener.Vagnarna är 23 respektive 33 cm l samt 18 respektive 24 cm br ochtvåhjuliga.Ringfigurerna är 47x38 cm och består av tre koncentriska cirklarpå ett stativ.Fragmenten är 5-26 cm.Älvkvarnarna är 3-8 cm diam och 0.5-2.5 cm dj. Fyra älvkvarnar ärparvis sammanbundna med två rännor, 2-6 cm l.Scener: De två vagnarna bildar tillsammans med de fyra djuren tvåvagnscener, 25 och 39 cm l.Några av figurerna är sannolikt inhuggna i sen tid. Detta gällerden lilla vagnscenen med intilliggande älvkvarn samt delar avstativet till ringfiguren.Ristningen belägen på flack N-sluttande häll.Foto över del av ristningen i inventeringshandlingarna.1 m SSV om nr 1 är2) Älvkvarnsförekomst, 0.6x0.1 m (SV-NÖ), bestående av 4älvkvarnar. Dessa är 3-7 cm diam och 0.5-2 cm dj.Belägna på krön av mindre bergrygg. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Askum socken i Sotenäs kommun (Västra Götalands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Tämligen plan buskbevuxen åkerholme. Åkermark."
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"28 m NNÖ om bäck och 1 m SÖ om åkerhörn, på åkerkantens N udde."
Vill du se flera runstenar i Askum socken eller Sotenäs kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.421001
Longitud: 11.326868
Lämnings-ID: L1970:4116
Riksantikvarieämbetets ID: Askum 41:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Sotenäs
Socken: Askum
Riksantikvarieämbetets information: » L1970:4116