Hällristning L1970:4112 i Askum
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"1) Hällristning, 4.2x3 m (VNV-ÖSÖ), bestående av 6 skepp, 6människofigurer, 11 djurfigurer, 2 pilbågar, 1 ringkors, 1fotsula, 1 spårstämpel, 11 fragment, 10 älvkvarnar och 1 rännaSkeppen är 27-126 cm l. Två skepp är av enkellinjetyp utanbemanningsstreck. Fyra skepp är av dubbellinjetyp, varav ett medbemanningsstreck och spantstreck.Människofigurerna är 19-56 cm l, en är konturhuggen iadorantställning med händer, fallos och stora vader. Två harringkropp med svärd och fallos, en av dessa har en pilbåge, 17cm l. Tre har helt uthuggen kropp med fallos, varav en medhänder och en med pilbåge, 11 cm l.Djurfigurerna är 10-33cm l, varav tio med helt uthuggen kropp,därav är tre fyrbenta och sju tvåbenta. En djurfigur står iskepp och ingår i en jaktscen.Fotsulan är 25x11 cm, konturhuggen med sandalband.Ringkorset är 19 cm diam.Spårstämpeln är 6x5 cm.Fragmenten är 5-34 cm l.Älvkvarnarna är 2-7 cm diam och 0.5-1 cm dj. Från en älvkvarnutgår en ränna, 2 cm l.Scener: En jaktscen med djur och bågskytt. En djurfigur står iett skepp. Sju av djuren är huggna i rad.Belägen på hällavsats mot SSV.Foton i inventeringshandlingarna.5 m V om nr 1 är2) Hällristning, 1.2x0.8 m (NV-SÖ), bestående av 1 skepp, 1obestämbar figur och 1 fragment.Skeppet är 69 cm l, av trelinjetyp utan bemanningsstreck.Den obestämbara figuren är 72x16 cm.Fragmentet är 14 cm l.Ristningen belägen på S-sluttande häll. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Askum socken i Sotenäs kommun (Västra Götalands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Skogsmark."
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"Nr 1 är 0.4 m NNÖ om hällstup och 15 m N om RAÄ-nr 59:1."
Vill du se flera runstenar i Askum socken eller Sotenäs kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.393807
Longitud: 11.344285
Lämnings-ID: L1970:4112
Riksantikvarieämbetets ID: Askum 58:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Sotenäs
Socken: Askum
Riksantikvarieämbetets information: » L1970:4112