Hällristning L1970:4106 i Askum
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"1) Hällristning, 5x3.8 m (N-S), bestående av 18 skepp, 27människofigurer, 7 djurfigurer, 5 fotsulor, 2 ringfigurer, 2vagnar, 16 fragment, 4 obestämbara figurer och 42 älvkvarnar.Skeppen är 34-103 cm l. Tretton skepp är av enkellinjetyp, varavtio med bemanningsstreck. Fem skepp är av dubbellinjetyp, varavfyra med bemanningsstreck.Människofigurerna är 8-31 cm l, sjutton med helt uthuggen kropp,varav fjorton med händer och en med fallos. Nio människofigurerär av strecktyp,varav fem med händer, en är konturhuggen medhänder och fallos.Djurfigurerna är 20-48 cm l, av strecktyp och fyrbenta. Fyra avdem är dragdjur i vagnscener, därav är två oxar.Fotsulorna är 20-25 cm l och 9-11 cm br, samtliga konturhuggna.Två av dem har tre stycken sandalband och är parställda. En hartvå stycken sandalband.Ringfigurerna är 10-11 cm diam, varav en är helt uthuggen.Vagnarna är 71x31och 70x38 cm. En är fyrhjulig och en ärtvåhjulig, båda försedda med dragdjur.Fragmenten är 7-27 cm l.De obestämbara figurerna är 10-35 cm l och 9-24 cm br. En avdessa är en uthuggen yta.Av älvkvarnarna är fyrtioen runda, 1-6 cm diam och 0.5-1.5 cm dj.En är avlång, 11x5 cm och 1 cm dj. Från tre älvkvarnar utgårrännor, 4-18 cm l.Scener: två vagnscener med dragdjur.Ristningen belägen på SV-sluttande häll.Foto i inventeringshandlingarna.3 m ÖSÖ om nr 1 är2) Hällristning, 2.3x1.4 m (VSV-ÖNÖ), bestående av 1 skepp, 5människofigurer, 4 djurfigurer, 2 vagnar, 1 ringfigur och 1fotsula.Skeppet är 80 cm l och av enkellinjetyp.Människofigurerna är 14-22 cm l, med helt uthuggen kropp, varavtre med händer. De är huggna i rad.Djurfigurerna är 27-35 cm l, av strecktyp och fyrbenta. Samtligaär dragdjur i vagnscener.Vagnarna är 48x37 och 60x39 cm, båda tvåhjuliga.Ringfigurerna är 15 cm diam.Fotsulan är 16x8 cm och konturhuggen.Scener: Två vagnscener med dragdjur samt en rad med fem människorovanför ett skepp.Ristningen belägen på SSV-sluttande häll.Foto över människofigurerna i inventeringshandlingarna.7 m N om nr 2 är3) Älvkvarnsförekomst, bestående av 1 älvkvarn. Den är 4 cm diamoch 0.5 cm dj. Belägen på nederkanten av SSV-sluttande häll.13 m VSV om tomthörn och 30 m VNV om nr 1 är4) Älvkvarnsförekomst, bestående av 1 älvkvarn. Den är 5 cm diamoch 1 cm dj. Belägen på liten hälltopp.4 m SSV om nr 4 är5) Sentida ristning, bestående av 6 förnamn och årtalet 1936.10 m NNV om nr 1 och stenbrottskant är6) Sentida ristning, bestående av namnet ELVING och årtalet 1954. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Askum socken i Sotenäs kommun (Västra Götalands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Buskbevuxen betesmark."
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"Nr 1 är 25 m SÖ om tomthörn/murhörn."
Vill du se flera runstenar i Askum socken eller Sotenäs kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.402392
Longitud: 11.359276
Lämnings-ID: L1970:4106
Riksantikvarieämbetets ID: Askum 67:2
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Sotenäs
Socken: Askum
Riksantikvarieämbetets information: » L1970:4106