Hällristning L1970:4093 i Askum
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"1) Hällristning, 2.1x1.3 m (ÖSÖ-VNV), bestående av 2 skepp, 2fotsulor, 1 ring och 1 älvkvarn.Skeppen är 30-87 cm l, ett av enkellinjetyp och et avdubbellinjetyp med bemanningsstreck.Fotsulorna är 27-29 cm l och 11-12 cm br, parställda ochkonturhuggna, varav ett med sandalband.Ringfigurerna är 19x13 cm, med krokutskott.Älvkvarnen är 4 cm diam och 0.5 cm dj.Ristningen belägen på SSÖ-sluttande hällyta.Omedelbart S om nr 1 är2) Röse, rest av, nu oregelbunden stensamling, 5x2 m (Ö-V) medfyllning av 0.05-0.1 m st stenar och med talrika inslag avslagna flintbitar. I röset ligger också några större stenar samtrester av ett sönderkilat block eller bergsstycke. Röset harursprungligen täkt ristningen. Den borttogs åren 1942-47. Underden kvarliggande delen kan finnas ytterligare ristningar.15 m NV om nr 1 är3) Hällristning, 1.5x0.9 m (Ö-V), bestående av 2 skepp och 10älvkvarnar.Skeppen är 35-67 cm l, ett av enkellinjetyp och ett avdubbellinjetyp.Älvkvarnarna är 3-5 cm diam och 0.5-1 cm dj.Ristningen belägen på SÖ-sluttande hällyta. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Askum socken i Sotenäs kommun (Västra Götalands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Åkerimpediment."
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"3 m S om stengärdesgård och 8 m N om åkerkant."
Vill du se flera runstenar i Askum socken eller Sotenäs kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.399732
Longitud: 11.343686
Lämnings-ID: L1970:4093
Riksantikvarieämbetets ID: Askum 437:3
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Sotenäs
Socken: Askum
Riksantikvarieämbetets information: » L1970:4093