Hällristning L1970:4026 i Askum
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristning avtorvad och återställd, 5.6x2.2 m (Ö-V), beståendeav 55 skepp, 6 människor, 1 djur, 2 ringfigurer, 1 vapenfigur, 3obestämbara figurer, 2 huggna ytor, 13 fragment och 45älvkvarnar.Skeppen är 10-78 cm l. Av dessa är 23 av enkellinjetyp varav 19med bemanningsstreck, 28 av dubbellinjetyp varav 17 medbemanningsstreck och ett med spantstreck. Fyra är helt uthuggnavarav två med bemanningsstreck. Under fem av skeppen "hänger"två linjer avslutade med varsin "krok", kan vara fiskebåtarutrustade med två metrevar var.Människorna är 13-21 cm l. Fem har uthuggen kropp, varav två medattribut och en har streckkropp.Ringfigurerna är 21 cm diam respektive 15x11 cm, båda medutskott.Vapenfiguren, en "dolkspets" är 10 cm l.De obestämbara figurerna är 4-11 cm l och 4-9 cm br.De huggna ytorna är 3x8 rep 7x12 cm.Fragmenten är 5-29 cm l.Älvkvarnarna är 2-4 cm diam och 0.5-1 cm dj.Ristningen är belägen på N-sluttande häll. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Askum socken i Sotenäs kommun (Västra Götalands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Betesmark."
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"38 m ÖSÖ om RAÄ-nr 31och 2 m S om åkerkant på en punkt 20 m VNVom väg."
Vill du se flera runstenar i Askum socken eller Sotenäs kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.43114
Longitud: 11.31649
Lämnings-ID: L1970:4026
Riksantikvarieämbetets ID: Askum 687:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Sotenäs
Socken: Askum
Riksantikvarieämbetets information: » L1970:4026