Hällristning L1967:7653 i Tossene
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristning, 1,55x0,45 m (NV-SÖ), bestående av 4 hjulkors, 1 djurfigur, 1 obestämbar figur, 1 linje och 1 skålgrop. Hjulkorsen är fyrekrigt, 9-12 cm diam, varav 2 är sammanbundna med kort linje. Djuret är 21 cm l, fragmentariskt, med två ben. Den obestämbara figuren är 25 cm l. Linjen är 24 cm l. Skålgropen är 5,5 cm diam och 0,7 cm dj. Skålgropen ligger i en trolig brandskada. Är sannolikt en vagnsfigur. Belägen på svagt SÖ-sluttande hällavsats. (Raä dnr: 326-3197-2009) - -"
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Tossene socken i Sotenäs kommun (Västra Götalands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Betesmark. "
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"16 m V om nordligaste åkerhörnet. "
Vill du se flera runstenar i Tossene socken eller Sotenäs kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.449507
Longitud: 11.397586
Lämnings-ID: L1967:7653
Riksantikvarieämbetets ID: Tossene 955:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Sotenäs
Socken: Tossene
Riksantikvarieämbetets information: » L1967:7653