Hällristning L1967:7586 i Tossene
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristning, 5,9x3,6 m (NV-SÖ), bestående av 5 skepp och sentida figurer. Skeppen är 40-143 cm l, samtliga med bemanningsstreck, 4 enkellinjetyp, varav 2 fragmenariska; 1 helt uthugget, med 2 sentida påhuggna stävar. På hällen finns sentida figurer av bronsålderskaraktär, en del av ristningarna som förmodligen är äkta kan påbättrats/påhuggits i modern tid (nyligen), och är svåra att bedömma. Hällen har också rengjorts, på ett parti förmodligen med ett starlkare medel. Bompartiet ser mänskligt ut (?). Sentida ristningar: 2 sentida skepp, 80-150 cm l, 1 enkellinjigt med bemanning och 1 dubbellijigt. Båda skeppen kan från början varit äkta brånsåldrsskepp, men linjerna har nyligen huggts i på nytt, vilket gör en bestämning svår. 2 sentida människofigurer, 32 cm l, en med ringkropp, fallos och svärd, en med konturristad kropp, skålgropshänder, svärd och lurblåsare. 1 sentida djurfigur, 9 cm l, hästfigur, streckristad. 2 sentida yxor med skaft, 22x17 och 17x15 cm, parställda med yxeggen mot varandra. Även sentida obestämbara figurer, ringfigurer och spjutliknade figur. (Raä dnr: 326-3197-2009) - -"
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Tossene socken i Sotenäs kommun (Västra Götalands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Betesmark (lövskog). "
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"17,5 m SV om Raä nr 959:1. "
Vill du se flera runstenar i Tossene socken eller Sotenäs kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.43696
Longitud: 11.421551
Lämnings-ID: L1967:7586
Riksantikvarieämbetets ID: Tossene 959:2
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Sotenäs
Socken: Tossene
Riksantikvarieämbetets information: » L1967:7586