Hällristning L1967:7584 i Tossene
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristning, 7,9x1,4 m (NÖ-SV), bestående av 3 skepp, 1 obestämbar figur och 8 skålgropar. Skeppen är 17-57 cm l, 2 är enkellinjetyp, varav 1 med bemanningsstreck; 1 skepp är av dubbellinjetyp, fragmentariskt. Den obestämbara figuren är 13 cm l, utgörs av en böjd linje med den ena änden delad i två flikar. Skålgroparna är 4,5-6 cm diam och 0,3-1cm dj. Ristningsytan är uppdelad i tre skiljda grupperingar. Belägen på övre delen av hällrygg som sluttar mot SÖ. (Raä dnr: 326-3197-2009) - -"
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Tossene socken i Sotenäs kommun (Västra Götalands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Betesmark."
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"16 m NÖ om telestolpe. Invid kanten av betesmark och 20 m SÖ om hörn av betesmark. "
Vill du se flera runstenar i Tossene socken eller Sotenäs kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.436226
Longitud: 11.419598
Lämnings-ID: L1967:7584
Riksantikvarieämbetets ID: Tossene 957:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Sotenäs
Socken: Tossene
Riksantikvarieämbetets information: » L1967:7584