Hällristning L1967:7437 i Tossene
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristning, ca 2x1 m (N-S), bestående av 2 skepp och 5 skålgropar. Skeppen är 40 cm l och 10 cm h. Otydliga och delvis fragmnmentariska. Det övre har 5 bemanningsstreck, 3-7 cm h. Skålgroparna är 3-5 cm diam och 0,5-1 cm dj. Kring en skålgrop är en cirkel, 12 cm diam. Hällen är starkt vittrad. På intilliggande hällar är antydningar till ytterligare några ristade linjer, mycket osäkra."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Tossene socken i Sotenäs kommun (Västra Götalands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Avsats och flacka sluttningar i en ÖSÖ-SÖ-sluttning med uppstickande mjuka hällpartier. Igenväxande hagmark med lövträd och busksnår."
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"12 m NV om väg."
Vill du se flera runstenar i Tossene socken eller Sotenäs kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.466495
Longitud: 11.400704
Lämnings-ID: L1967:7437
Riksantikvarieämbetets ID: Tossene 619:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Sotenäs
Socken: Tossene
Riksantikvarieämbetets information: » L1967:7437