Hällristning L1967:6549 i Tossene
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristning, 10x2 m (NNV-SSÖ), beskriven som tre ytor, A, B och C. Yta A: Hällristning, 1,2x0,8 m (NNV-SSÖ), bestående av 1 skepp, 1 djur och 4 fotsulor. Skeppet är 105 cm l och av enkellinjetyp. Djuret är 20 cm l, fyrbent, med helt uthuggen kropp. Fotsulorna är 15-30 cm l och 6-13 cm br, konturhuggna och parställda, varav 2 med dubbla sandalband. 3 m NV om yta A är: Yta B: Hällristning, 2,2x1 m (NNV-SSÖ), bestående av 1 ormfigur, 3 ringfigurer, 1 uthuggen yta, 6 fragment och 12 skålgropar. Ormfiguren är 40 cm l. Ringfigurerna är 11-18 cm diam, varav 2 enkelringar, därav 1 fragmentarisk och prickhuggen; samt 1 fragmentariskt ringkors. Den uthuggna ytan är 9x4 cm. Fragmenten är 5-36 cm l. Skålgroparna är 2-6 cm diam och 0,5-1,5 cm dj. 1,4 m N om yta B är: Yta C. Skålgropsförekomst, 0,4x0,1 m (NV-SÖ), bestående av 5 skålgropar, 4-5 cm diam och 0,5-1 cm dj. (Raä dnr 321-3948-2005) - - För äldre beskrivning, se skannat dokument."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Tossene socken i Sotenäs kommun (Västra Götalands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Yta A belägen på ÖNÖ-sluttande häll, i åkerkant. Yta B och C på S-sluttande häll."
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"33 m NÖ om stenmursslut."
Vill du se flera runstenar i Tossene socken eller Sotenäs kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.456133
Longitud: 11.390445
Lämnings-ID: L1967:6549
Riksantikvarieämbetets ID: Tossene 29:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Sotenäs
Socken: Tossene
Riksantikvarieämbetets information: » L1967:6549