Hällristning L1967:6501 i Tossene
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristning, 2,4x1,8 m (ÖNÖ-VSV), bestående av 6 skepp, 1 ringkors, 1 människa, 1 trädfigur, 1 spårstämpel, 5 fragment, 1 ränna och 13 skålgropar. Skeppen är 22-81 cm långa varav 1 av enkellinjetyp med bemanningsstreck, samt 4 av dubbellinjetyp med spantstreck varav 4 med bemanningsstreck. Ringkorset är 23 cm diam, fragmentariskt. Människan är 20 cm lång med helt uthuggen kropp och huvudlös. Trädfiguren är 36 cm lång. Spårstämpeln (hästhov) är 9x7 cm. Fragmenten är 6-21 cm långa. Av skålgroparna är 11 st runda, 3-5 cm diam och 0,5-1,5 cm djupa, 2 är avlånga 10-12 cm långal 4 cm breda och 1 cm djupa. Från en skålgrop utgår en ränna, 5 cm lång. Belägen på svagt SÖ-sluttande häll. (RAÄ dnr 321-4693-2003). Äldre beskrivning: Se Skannat dokument, Inventeringsbokuppslag under Referenser för uppgifter som har registrerats vid Fornminnesregistret före FMIS införande."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Tossene socken i Sotenäs kommun (Västra Götalands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Svagt mot SÖ-sluttande häll, nederkant av moräntäckt berg. Skogsmark (blandskog)."
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"26 m NNV om bostadshus NV-hörn och 4 m V om murhörn."
Vill du se flera runstenar i Tossene socken eller Sotenäs kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.451533
Longitud: 11.368574
Lämnings-ID: L1967:6501
Riksantikvarieämbetets ID: Tossene 13:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Sotenäs
Socken: Tossene
Riksantikvarieämbetets information: » L1967:6501