Hällristning L1967:6499 i Tossene
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristning, 4,2x3 m (Ö-V), bestående av 15 skepp, 8 människor, 8 djur, 4 ringfigurer, 1 fotsul, 4 spårstämplar, 4 obestämbara figurer, 27 fragment och 40 skålgropar. Skeppen är 12-78 cm l, 8 av enkellinjetyp, varav 7 med bemanningsstreck; 7 av dubbellinjetyp, varav 5 med bemanningsstreck, därav 2 även med spantstreck. Människorna är 19-34 cm l, 2 med ringkropp, därav 1 med svärd; 6 har helt uthuggen kropp, varav 2 med toppiga hattar, därav 1 fallisk. Djuren är 11-26 cm l, alla fyrbenta, därav har 3 helt uthuggen kropp; 5 är av linjetyp. Ringfigurerna är 8-13 cm diam och består av enkelringar, varav 1 fragmentarisk och från 1 utgår 2 linjer, 6-7 cm l. Fotsulan är 23 cm l och 13 cm br, konturhuggen. Spårstämplarna (klövar?) är 7-8 cm l och 5-6 cm br. De obestämbara figurerna är 15-30 cm l och 6-13 cm br. Fragmenten är 3-51 cm l. Skålgroparna är 2-7 cm diam och 0,5-1 cm dj. 1 skålgrop sitter i stäven på ett skepp. (Raä dnr 321-3948-2005) För äldre beskrivning, se skannat dokument."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Tossene socken i Sotenäs kommun (Västra Götalands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Belägen på SSÖ-sluttande häll. Skogsmark intill gravfält."
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"17 m N om Raä nr 29:1."
Vill du se flera runstenar i Tossene socken eller Sotenäs kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.456376
Longitud: 11.390438
Lämnings-ID: L1967:6499
Riksantikvarieämbetets ID: Tossene 29:2
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Sotenäs
Socken: Tossene
Riksantikvarieämbetets information: » L1967:6499