Hällristning L1967:6406 i Tossene
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristning, 9,6x3,9 m (NÖ-SV), bestående av 66 skepp, 10 människor, 13 djur, 9 ringfigurer, 2 fotsulor, 2 vagnar, 2 spårstämplar, 4 obestämbara figurer, 1 uthuggen yta, 29 fragment, 1 ränna och 43 skålgropar. Skeppen är 14-136 cm l, 44 av enkellinjetyp, varav 18 med bemanningsstreck, därav 1 med lurblåsare; 15 av dubbellinjetyp, varav 5 med bemanningsstreck, därav 1 med spantstreck, dessutom 2 obemannade med spantstreck; 7 helt uthuggna, varav 5 med bemanningsstreck, därav 1 med lurblåsare. Människorna är 7-31 cm l, 6 är streckgubbar, varav 4 i rad är ihopkopplade och 1 är adorant; 2 har helt uthuggen kropp, varav 1 med svärd och fallos och 1 med svärd och ringkropp; 2 har ringkropp. Djuren är 12-33 cm l, därav 1 fågel. 12 djur är av linjetyp, varav 10 fyrbenta och 2 tvåbenta. 3 djur ingår i vagnsscen. Ringfigurerna är 6-27 cm i diam, 3 är spiralformade; 2 är enkelringar, varav 1 fragmentarisk; 2 är ringkors och 2 är helt uthuggna skivor. Fotsulorna är 24-27 cm l och 11-13 cm br, konturhuggna. Vagnarna är 21x11 cm och 54x33 cm stora, varav 1 tvåhjulig med 2 dragdjur, och 1 fyrhjulig med 1 dragdjur. Spårstämplarna är 7-8 cm l och 6-7 cm br, varav 1 hästhov och 1 klöv. De obestämbara figurerna är 10-23 cm l och 8-20 cm br. Den uthuggna ytan är 10x3 cm. Fragmenten är 4-31 cm l. Rännan är 2 cm l och utgår från en skålgrop. Skålgroparna är 2-7 cm diam och 0,5-2 cm dj. 9 av dessa är belägna i sprickor. (Raä dnr 321-4696-2003) - - För äldre beskrivning, se skannat dokument."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Tossene socken i Sotenäs kommun (Västra Götalands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Belägen på topp och ÖSÖ-sluttning av större häll. Skogsmark."
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"9 m VNV om mur, på en punkt 26 m NNÖ om åkerhörn."
Vill du se flera runstenar i Tossene socken eller Sotenäs kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.451065
Longitud: 11.375868
Lämnings-ID: L1967:6406
Riksantikvarieämbetets ID: Tossene 48:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Sotenäs
Socken: Tossene
Riksantikvarieämbetets information: » L1967:6406