Hällristning L1967:6403 i Tossene
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristning, 4,7x1,2 m (NV-SÖ), bestående av 1 skepp, 1 ringfigur, 1 människa, 1 fotsola, 1 korsfigur, 5 fragment, 1 avlång fördjupning och 17 skålgropar. Skeppet är 80 cm långt av enkellinjetyp med bemanningsstreck och lurblåsare. Ringfiguren är 15 cm diam. Människan är 23 cm lång med ringkorskropp och fallisk. Fotsulan är 23x12 cm och konturhuggen. Korsfiguren är 15x7 cm. Fragmenten är 9-42 cm långa. Den avlånga fördjupningen är 34x5 cm och 1 cm djup med ett "utskott", 6x4 cm stort. Skålgroparna är 3-7 cm diam och 0,5-2 cm djupa. Belägen på svagt SÖ-sluttande häll. Äldre beskrivning: Se Skannat dokument, Inventeringsbokuppslag under Referenser för uppgifter som har registrerats vid Fornminnesregistret före FMIS införande."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Tossene socken i Sotenäs kommun (Västra Götalands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Skogsmark (blandskog)."
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"50 m Ö om väg mot Tossene och 3 m ÖNÖ om gränsmur på en punkt 20 m SSÖ om tomthörn."
Vill du se flera runstenar i Tossene socken eller Sotenäs kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.453496
Longitud: 11.370452
Lämnings-ID: L1967:6403
Riksantikvarieämbetets ID: Tossene 12:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Sotenäs
Socken: Tossene
Riksantikvarieämbetets information: » L1967:6403