Hällristning L1967:6376 i Tossene
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristning, 0,8x0,7 m (N-S), bestående av 2 människofigurer, 1 böjd linje och 4 skålgropar. Människofigurerna är 25-27 cm l, ythuggna, falliska, en med 3 fingrar, den andra med skålgropshuvud och liten skålgrop mellan benen. Den böjda linjen är 6 cm l, placerad ovanför den ena armen på människofigur. Skålgroparna är 1,5-6 cm diam och 0,1-0,5 cm dj, en placerad mellan benen på människofigur, den andra som huvud. Belägen på svagt ÖNÖ-sluttande häll. (RAÄ dnr 326-4305-2009) Äldre beskrivning: Hällristning, 0,9x0,6 m (N-S), bestående av 1 människofigur och 3 skålgropar. För utförligare beskrivning, se skannat dokument."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Tossene socken i Sotenäs kommun (Västra Götalands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Skogsmark (gles blandskog)."
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"30 m NNÖ om Tossene 81:2. 8 m NNÖ om bergsbrant."
Vill du se flera runstenar i Tossene socken eller Sotenäs kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.409567
Longitud: 11.380858
Lämnings-ID: L1967:6376
Riksantikvarieämbetets ID: Tossene 81:4
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Sotenäs
Socken: Tossene
Riksantikvarieämbetets information: » L1967:6376