Hällristning L1967:6323 i Tossene
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristning, 4,4x1,4 m (NÖ-SV) bestående av 1 skepp, 1 rinkors och 34 skålgropar. Skeppet är 139 cm l och av enkellinjetyp med bemanningsstreck. Ringkorset är 25 cm diam. Skålgroparna är 3-8 cm diam och 0,5-2 cm djupa. Belägen på SÖ-sluttande häll. Äldre beskrivning: Se Skannat dokument, Inventeringsbokuppslag under Referenser för uppgifter som har registrerats vid Fornminnesregistret före FMIS införande.""
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Tossene socken i Sotenäs kommun (Västra Götalands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"I underkant av SÖ-sluttande berg, delvis jordtäckt. Hagmark på större åkerholme."
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"4 m VNV om åkerkant och 30 m NNÖ om åkerhörn."
Vill du se flera runstenar i Tossene socken eller Sotenäs kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.44683
Longitud: 11.385683
Lämnings-ID: L1967:6323
Riksantikvarieämbetets ID: Tossene 65:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Sotenäs
Socken: Tossene
Riksantikvarieämbetets information: » L1967:6323