Hällristning L1967:6320 i Tossene
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristning, 7,6x2,3 m (Ö-V), bestående av 21 skepp, 5 människor, 3 djur, 1 fotsula, 3 spjut, 1 uthuggen yta, 7 obestämbara figurer, 20 fragment, 2 rännor och 25 skålgropar. Skeppen är 13-78 cm l, 7 av enkellinjetyp, varav 5 med bemanningsstreck, därav 1 med lurblåsare; 7 av dubbellinjetyp, varav 6 med bemanningsstreck, därav 1 med spantstreck och 1 med lurblåsare; 7 helt uthuggna, varav 4 med bemanningsstreck. Människorna är 16-36 cm l, alla med uthuggna kroppar, varav 1 med svärd, 1 är båtlyftare med svärd och fallos och 3 är spjutbärare, varav 2 har svärd och 1 dessutom fallos. Spjuten som männen bär är 16-48 cm l. Djuren är 17-38 cm l, fyrbenta och av strecktyp. Fotsulan är 19x11 cm, konturristad. Den uthuggna ytan är 9x3 cm. De obestämbara figurerna är 10-25 cm l och 8-20 cm br. Fragmenten är 6-69 cm l. Skålgroparna är 2-7 cm diam och 0,5-2 cm dj. Rännor, 2-12 cm l, utgår från skålgropar. Scener: en människa lyfter ett skepp med ena armen. (Raä dnr 321-4694-2003) - - För äldre beskrivning, se skannat dokument."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Tossene socken i Sotenäs kommun (Västra Götalands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Belägen på SSV-sluttande häll. Skogsmark."
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"6 m SSÖ om stenmur. 36 m NNÖ om åkerhörn."
Vill du se flera runstenar i Tossene socken eller Sotenäs kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.446265
Longitud: 11.370148
Lämnings-ID: L1967:6320
Riksantikvarieämbetets ID: Tossene 53:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Sotenäs
Socken: Tossene
Riksantikvarieämbetets information: » L1967:6320